Magyar Interim Menedzsment Egyesület

ALAPSZABÁLYA


1. §
Általános rendelkezések

1. Az Egyesület neve: Magyar Interim Menedzsment Egyesület

Az Egyesület nevének rövidítése: M.I.M.E
Az Egyesület neve angolul: Association of Hungarian Interim Management

2. Az Egyesület székhelye: 2000 Szentendre, Duna korzó 21/a III. 4.

3. Az Egyesület alapítási éve: 2003.


2. §
Az Egyesület célja és feladatai

1. Az Egyesület célja

az. hogy a magyar gazdaság és a társadalom fejlődését elősegítő, olyan szakmai érdekképviseleti és érdekérvényesítő tevékenységet végezzen, amely megteremti az interim menedzsment magyarországi kultúráját, segíti annak fejlődését.

2. Az Egyesület kiemelt feladatai:

a) vezető, meghatározó szerepet vállaljon az interim menedzsment szakma magyarországi megismertetésében;
b) kifejlessze, alakítsa és érvényesítse a magyarországi interim menedzsment szakmában a standardokat és a minőségi követelményeket;
c) olyan tevékenységet fejtsen ki, amellyel eredményesen megismerteti a társadalom széles rétegeit az interim menedzsment céljával, módszereivel és hasznosságával;
d) kidolgozza és karbantartsa a professzionális eljárások és megvalósítás koncepcióját, rendjét;
e) az interim menedzsment szakma etikai szabályainak kidolgozása, "Etikai kódex" elfogadása, továbbá Etikai Bizottság működtetése.
f) szakmai fórumot és továbbképzési lehetőséget (szemináriumokat, műhely munkákat) biztosítson tagjainak.3. Az Egyesület jogállása

Az Egyesület az egyesülésről szóló, 1989. évi II.törvény hatálya alatt megalakult önálló, a kormánytól, politikai pártoktól független társadalmi szervezet, amely országosan fejti ki tevékenységét. Az Egyesület aktivitása nem irányul a tagok üzleti tevékenységének közvetlen elősegítésére.


3. §
Az Egyesület tagjai

1. Az Egyesület tagja lehet:

minden természetes személy, jogi személy és jogi személyiség nélküli gazdasági társaság,

 • akinek szakmai tevékenysége, célkitűzései összhangban vannak az Egyesület célkitűzéseivel, etikai kódexével.
 • aki a belépési nyilatkozatban elfogadja az Alapszabályt és az Etikai kódexet és vállalja, hogy tevékenyen részt vesz az Egyesület működésében,

  Jogi személy tagsági jogait törvényes vagy kellően felhatalmazott képviselőjén keresztül gyakorolhatja

  Az Egyesület a tagjairól nyilvántartást vezet.

  2. Tagsági viszony létesítése

  Az Egyesületbe történő belépés önkéntes. A tagsági viszony létrehozása érdekében a tagjelöltnek a következőket kell tennie:

 • Ki kell töltenie és alá kell írnia a belépési nyilatkozatot
 • Nyilatkoznia kell írásban arról, hogy elfogadja az Egyesület Alapszabályát és Etikai kódexét
 • Meg kell szereznie két tag írásos támogatását


  A jelentkezést az Egyesület Elnöksége a beérkezéstől számított 30 napon belül bírálja el. Elutasítás esetén az Egyesület Közgyűléséhez lehet fellebbezni.
  A belépési kérelem elfogadása esetén a tagsági viszony az első éves tagdíj befizetésével kezdődik meg.

  3. Tagsági viszony megszüntetése

  Az Egyesületből történő kilépés önkéntes.
  A tagsági viszony megszűnik, ha

 • a tag felmodja a tagsági viszonyát
 • a jogi személyiségű tag, mint vállalkozás jogutód nélkül megszűnik
 • a tag meghal
 • a tag több mint 3 hónapos tagdíj hátralékba kerül és felszólítás ellenére sem rendezi hátralékát.
 • az Egyesület kizárja a tagot az Alapszabállyal, vagy az Etikai kódex-szel ellentétes magatartás miatt


  Az Elnökség határozatával kizárhatja azt a tagot, akinek az Egyesületben maradása az Egyesület céljának elérését nagymértékben veszélyezteti vagy a kötelezettségeit súlyos mértékben megszegi. Az Elnökség kizárást elrendelő határozatával szemben a tag, a határozat kézhezvételétől számított 15 napon belül panasszal élhet.
  Amennyiben a fenti határidőn belül a kizárt tag pártoló panaszt nem terjesztett elő, az Elnökség megállapítja a tagsági viszony kizárással történt megszüntetését.
  Panasz előterjesztése esetén az Elnökség három hónapon belüli időpontra rendkívüli taggyűlést hív össze, amely az Elnökség határozatát helyben hagyja vagy hatályon kívül helyezi. Amennyiben a taggyűlés a kizárást helyben hagyja, a tagsági viszony a taggyűlés határozathozatala napján szűnik meg.


  4. §
  Az egyesületi tagok jogai és kötelezettségei

  1. Az egyesületi tag jogai

 • a) az egyesületi tag szavazati joggal rendelkezik az Egyesület taggyűlésén;
 • b) részt vehet az Egyesület tevékenységében és rendezvényein;
 • c) választhat és tisztségre választható (Az Egyesület ügyvezető és képviseleti szervének csak olyan személy lehet tagja, aki a közügyek gyakorlásától nincs eltiltva);
 • d) véleményt nyilváníthat, javaslatot tehet az Egyesületet érintő kérdésben, az Egyesület valamely szervének törvénysértő határozatát tudomására jutástól számított harminc napon belül a bíróság előtt megtámadhatja;
 • e) részesülhet az Egyesület által nyújtott kedvezményekben, díjakban és kitüntetésekben.


  2. Az egyesületi tag kötelezettségei

 • a) támogatni az Egyesület elfogadott céljait
 • b) az Alapszabály, az Etikai kódex és az egyesületi vezető szervek határozatainak betartása;
 • c) a tagsági díj fizetése, az Egyesület vagyonának megóvása és gyarapítása.
  5. §
  Az Egyesület szervezete

  1. A Taggyűlés

  Az Egyesület legfelsőbb szerve a tagok összessége által alkotott taggyűlés, melyet szükség szerint, de évente legalább 1 alkalommal össze kell hívni.
  A taggyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik:

 • a) az Alapszabály megalkotása és módosítása;
 • b) az Egyesület más egyesülettel való egyesülésének, úgyszintén feloszlásának kimondása;
 • c) az Egyesület elnökségének megválasztása, visszahívása;
 • d) az éves gazdálkodással összefüggő kérdések megtárgyalása, az éves költségvetés meghatározása;
 • e) az Elnökség tevékenységéről való éves beszámoltatás;
 • f) a tagsági díj összegének meghatározása;
 • g) az éves tevékenységi terv jóváhagyása;
 • h) az Elnökség kizárást kimondó határozata elleni panasz elbírálása.


  A taggyűlést az Elnökség hívja össze. A taggyűlést akkor is össze kell hívni, ha azt a tagok legalább egyharmada az ok és a cél megjelölésével kezdeményezi, vagy ha azt a bíróság elrendeli. A taggyűlést az Elnökség 15 nappal korábban kiküldött írásbeli értesítéssel hívja össze. A taggyűlésen minden résztvevő tagot egy szavazat illet meg.

  A taggyűlés megtartása írásos formában is lehetséges. Ez nem vonatkozik a taggyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozó kérdésekre. A taggyűlésen a jogi személy tagok esetében a jogi személy törvényes képviselője, illetve a kellően felhatalmazott képviselője útján vehet részt.
  A taggyűlés határozatképes, ha tagjainak legalább a kétharmada jelen van. Határozatait nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza. Szavazategyenlőség esetén az indítványt elvetettnek kell tekinteni. A határozatképtelenség miatt 15 napon belül megismételt taggyűlés az eredeti napirendbe felvett kérdésekben a megjelentek számára való tekintet nélkül határozatképes.

  2. Az Elnökség

  Az Elnökség létszáma 4 fő: 1 elnök és 2 elnökségi tag és 1 kincstárnok. A taggyűlés az elnököt és a tisztségviselőket titkos szavazással választja, megbízatásuk egy évre szól. Mindenki maximum két egymást követő ciklusra választható. Ezt követően legalább egy évet ki kell hagynia az illetőnek, mint tisztségviselőnek.

  Az Elnökség

 • a) Két taggyűlés között irányítja az Egyesület munkáját és gazdálkodását;
 • b) Elfogadja a tagsági kérelmeket, tagokat vesz fel és felel a tagnyilvántartás vezetéséért;
 • c) Képviseli az Egyesületet más szervek előtt, kialakítja a képviselet fő irányait;
 • d) Tevékenységéről a taggyűlésnek köteles beszámolni;
 • e) Operatívan irányítja az Egyesület szakmai és társadalmi munkáját;
 • f) Előkészíti a taggyűléseket;
 • g) Irányítja az Egyesület költségvetésén belül a gazdálkodást.


  Az Elnökség működése:

 • a) Közvetlen fölérendelt szerve a taggyűlés;
 • b) Az Elnökség legalább háromhavonta ülésezik;
 • c) Üléseit az elnök készíti elő;
 • d) Határozatképes az Elnökség, ha legalább két tagja jelen van. Üléseit az elnök vezeti, határozatait nyílt szavazással, szótöbbséggel hozza;
 • e) Üléseire a napirenddel összhangban nem elnökségi tagokat meghívhat;
 • f) Az Elnökségnek a taggyűlések közötti működéséről az elnök vagy távolléte esetén az általa kijelölt elnökségi tag a taggyűlésen beszámolni köteles;
 • g) Az Elnökség üléseiről és határozatairól jegyzőkönyvet kell felvenni.


  3. Az Elnök

 • a) Az Egyesület vezető tisztségviselője az elnök. Az elnököt a taggyűlés egy évre választja meg a jelenlévő jelöltek közül. Jelölni csak olyan személyt lehet, aki a jelöléshez előzetes írásbeli hozzájárulását adta.
 • b) Működéséért a taggyűlésnek tartozik felelősséggel, az elnök a munkájáról a taggyűlésnek tartozik beszámolni;
 • c) Az elnök a vezető szervek (taggyűlés, Elnökség) ülései között intézi az Egyesület ügyeit, ellenőrzi a jóváhagyott költségvetés előirányzatainak rendeltetésszerű és a jogszabályoknak megfelelő felhasználását. Az Elnökség ülései között jogosult eljárni minden olyan kérdésben, amely nem halasztható. Ilyen irányú tevékenységéről a legközelebbi elnökségi ülésen tájékoztatót ad;
 • d) Az elnök irányítja az Egyesület adminisztrációjának munkáját, megszervezi és ellenőrzi a taggyűlés és az Elnökség határozatainak végrehajtását;
 • e) Az elnök az Egyesület nevében az országos nyilvánosságra szánt ügyekben nyilatkozik, felhívásokat bocsát ki, illetve ilyenekhez csatlakozik, de ha ezek tartalmával valamelyik jogi személy tag nem ért egyet, úgy ezt az elnök köteles a nyilvánosság felé jelezni;
 • f) Az elnököt akadályoztatása esetén az általa kijelölt társelnök helyettesíti;
 • g) A munkáltatói jogokat az elnök gyakorolja.


  Az Egyesület elnöke önállóan, az elnökségi tagok ketten együttesen jogosultak az Egyesület képviseletére, annak nevében megállapodásokat, szerződéseket köthetnek. Az Elnökség tagjai tevékenységükért tiszteletdíjra nem jogosultak. Az elnök gondoskodik az Egyesület működésével kapcsolatos ügyintézésről.

  4. Kincstárnok

  Felel az Egyesület pénzügyeiért és pénzügyi fegyelméért, és gondoskodik arról, hogy az Egyesület könyvei a törvényeknek megfelelően legyenek vezetve

  5. Bizottságok

  5.1. Etikai Bizottság
  Az Egyesület a szakma magas színvonalú művelése, a szakmai tisztesség, mint érték kompromisszum nélküli tiszteletben tartása érdekében Etikai Bizottságot választ és működtet.
  Az Etikai Bizottság létszáma 3 fő: 1 elnök és 2 bizottsági tag. A Bizottság tagjait és elnökét a Taggyűlés titkos szavazással választja, megbízatásuk 2 évre szól. Mindenki maximálisan két egymást követő ciklusra választható. Ezt követően legalább két évet ki kell hagynia az illetőnek, mint etikai bizottsági tagnak. A folyamatosság biztosítása érdekében páros naptári években 1, páratlan években 1 elnök és 1 tag kerül megválasztásra. Ennek megfelelően az első választáskor, 2003-ban az egyik tag mandátuma csak egy évre szól.

  Az Etikai Bizottság

 • a) Dolgozza ki, illetve fejleszti tovább az Egyesület Etikai kódexét;
 • b) Terjeszti a taggyűlés elé az Etikai kódexet, illetve annak módosítását;
 • c) Vizsgálja ki a tagok etikai vétségeivel kapcsolatos bejelentéseket;
 • d) Tesz javaslatot az Elnökségnek az etikai vétségek szankcionálására.


  5.2. Más bizottságok
  Az Elnökség egyedi vagy rendszeres feladatokra bizottságokat bízhat meg. A bizottságok működésükről az Elnökségnek tartoznak beszámolni.  6.§
  Az Egyesület gazdálkodása

 • 1. Az Egyesület tagjai tagdíjat fizetnek az Egyesület tevékenységének ellátásával kapcsolatos költségek fedezése céljából.
 • 2. Az Egyesület tartozásaiért saját vagyonával felel. A tagok - a tagdíj megfizetésén túl - a szervezet tartozásaiért saját vagyonukkal nem felelnek.
 • 3. Az Egyesület vagyona elsősorban a tagok által fizetett tagdíjból, a jogi és magánszemélyek felajánlásaiból, hozzájárulásaiból képződik.
 • 4. Pénzintézet felé aláírási joga az Elnökség két tagjának együttesen van.  7.§
  Az Egyesület megszűnése

  Az Egyesület megszűnik, ha:

 • az Egyesület feloszlását, más társadalmi szervezettel való egyesülését a Taggyűlés kétharmados szótöbbséggel kimondja,
 • az arra jogosult szerv feloszlatja vagy megszűnését megállapítja.
  8.§
  Egyéb kérdések

 • 1. Az Egyesület valamely szervének törvénysértő határozatát bármely tag - a tudomására jutástól számított 30 napon belül - a bíróság előtt megtámadhatja.
 • 2. Az Egyesület a nyilvántartásba vételével jogi személlyé válik. A nyilvántartásba vételt az Elnökség kéri a megalakulás kimondásától, vagyis az alapszabály elfogadásától számított 30 napon belül
 • 3. Jelen alapszabályt az Egyesület tagjai magukra nézve kötelezőnek ismerik el
 • 4. Az alapszabályban nem rendezett kérdések tekintetében az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény és a Ptk. rendelkezései, valamint az egyesületek gazdálkodási rendjével kapcsolatos jogszabályok az irányadóak  Budapest, 2003. november hó 27. nap

 •     Morse design and solution